Полифония в музыке реферат

Обновлено: 20.07.2024

В творчестве Баха полифония достигла наивысшего совершенства. Им написаны маленькие прелюдии, фуги, 2-х и 3-х-голосные инвенции.

Бах также написал много музыки для органа, который был его любимым инструментом.

2. Развитие жанра романса в русской музыке

Видное место занимают романсы и песни в творчестве Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Чайковского.

3. Оперна творчість українських композиторів

Опера - це жанр, який об'єднує в собі спів (сольний, ансамблевий, хоровий), інструментальну музику, сценічну гру, образотворче мистецтво (костюми, грим, освітлення; художнє оформлення спектаклю).

Основи європейського музично-театрального мистецтва коріняться в давньому народно-театральному дійстві (в Італії - комедія дель арте, в Росії – театр Петрушка'', на Україні -вертеп). Опера зародилась в Італії. Перші твори були написані на античні сюжети. Остаточно опера формується у творчості видатного італійського композитора Клаудіо Монтеверді.

Вже через півторастоліття після виникнення опера стала найпопулярнішим жанром.

Великим майстром оперного мистецтва був В.А Моцарт. Його вершинні опери - "Весілля Фігаро", "Дон Жуан", "Чарівна флейта". . • • .и.

Українська опера формується в другій половині XIX століття. Перші класичні зразки пов'язані з іменами С. Гулака-Артемовського ("Запорожець за Дунаєм", 1862) і М Лисенка ("Наталка Полтавка", 1889 і "Тарас Бульба", 1890).

Тематика опери може бути різноманітною. Це історичні події, картини побуту, переживания людини та її внутрішній світ тощо.

Розкрити зміст опери допомагає текст, який є основою вокальних номерів. Цей текст називається лібретто, його створює поет, драматург чи сам композитор.

Художні образи композитор створює засобами музичної виразності. Серед них - яскрава мелодія, гармонія, різнобарвна оркестровка, своєрідна ритміка. Важливу роль відіграє й вибір музичних форм для окремих номерів, сцен, актів. Сольні номери мають такі назви: арія, аріозо, арієтта (мала за розмірами арія), каватина, романс.

В опері широко застосовуються речитативи ( музична декламація). Вони..з'єднують арії, ансамблі, хори.

Поряд з сольними партіями в опері є ансамблі, хори, балетні номери.

Дуже вагома в опері роль оркестру. Він не лише супроводжує спів, а й доповнює його, збагачує. Оркестру доручаються і самостійні номери: увертюра, антракти до окремих дій, епізоди, вступи до арій.

Увертюра - це досить розгорнутий завершений оркестровий номер, який виконується ще до відкриття завіси. В ній композитор сконцентровано відтворює основні музичні думки опери.

Антракт - це невеликий за розмірами оркестровий вступ до дії.

Характерна риса комічної опери - розмовні діалоги. Ця опера відіграла значну роль в історії українського оперного мистецтва. Тут виведено яскраві народні типи, узагальнено кращі риси українського народу.

1. Творчество Ф. Шопена

Фридерик Шопен - великий польский композитор и пианист. Он обогатил музыку новым содержанием, ввел новые приемы пианистического исполнительства. Его творчество совпадает с эпохой романтизма, для которой характерен жанр миниатюры.

Сочинял Шопен исключительно для фортепиано. Его музыка признана бала еще при жизни, и в наши дни проходят конкурсы имени Шопена.

Основные произведения: мазурки, полонезы, вальсы, ноктюрны, прелюдии, этюды, экспромты, сонаты, баллады, скерцо, фантазии, концерты.

Шопен значительно расширил выразительные возможности многих жанров (таких как мазурка, полонез, этюд, вальс и др.), превратив их в концертные произведения.

2. Опера-сказка в творчестве русских композиторов

В опере часто изображается природа. Иногда образы природы имеют иносказательный смысл - они олицетворяют собой справедливость и закономерность жизненных явлений.

Состоит опера из пролога и четырех действий.

3. Творчість Л. Ревуцького

Лев Миколайович Ревуцький увійшов в історію української радянської музичної культури як видатний композитор, педагог, учений і музично-громадський діяч. Його творчий шлях розпочався ще в дожовтневі роки, хоч остаточне становлення його як митця відбулося значно пізніше, у 20-ті роки.

Для формування індивідуального стилю Ревуцького велике значення мала його тривала й серйозна праця з народною піснею. Композитор обробляє народні пісні переважно для

Одного голосу з супроводом фортепіано.

Цикл "Сонечко" з'явився 1925 року. Сюди увійшли 20 різних за характером і жанровою приналежністю пісень: кілька веснянок (Вийди, вийди, сонечко", "Подоляночка", "Іди, іди, дощику"), ліричних ("Прилетіла перепілонька"), танцювальних (Диби-диби), колискових ("Котику сіренький", "Ой ходить сон"), ігрових ("Ой єсть в лісі калина", "Ой вийся, хмелю).

Новим етапом мистецького сходження стала Симфонія № 2.

Своєрідність твору полягає у тому, що весь його тематичний матеріал запозичено з фольклору. Композитор використав 7 пісень: у І частині - "Ой весна, .весниця", "Ой не жаль мені", у II частині - "Ой Микито, Микито", "Ой там в полі сосна", "У Києві на ринку", у III частині - "А ми просо сіяли", "При долині мак".

Мелодії цих народних пісень стали "зерном" образності, відправною точкою, імпульсом для розвитку.

Симфонія №2 стала першим класичним зразком симфонічного жанру в українській радянській музиці.

Кращим твором 40-х років є кантата-поема "Хустина" (за твором Т.Шевченка). Музичні образи виростають з фольклорних джерел, притому композитор не цитує народних мелодій, а творить оригінальну тканину - мелодику, ритміку, гармонію, фактуру - у фольклорному дусі.

"Хустина" - одночастинний твір. Тут є хорові, сольні та оркестрові епізоди.

Своєю поемою-кантатою Ревуцький розвинув принципи кантатного жанру, розроблені Лисенком та Стеценком. Він трактує цей жанр в лірико-драматичному плані (кантати класиків мали переважно урочистий характер).

Творчий доробок Л.М. Ревуцького не дуже великий, але вагомий. Кращі твори композитора увійшли в золотий фонд нашої культури.

Полифония в музыке и изобразительном искусстве

Полифония в музыке и изобразительном искусстве 5-7

Полифония в музыке и изобразительном искусстве 5-7

Полифония в музыке и изобразительном искусстве

Переплетение, сочетание, созвучие могут объединиться словом полифония

Переплетение, сочетание, созвучие могут объединиться словом полифония

Полифония – универсальный метод моделирования художественной действительности в искусстве музыки и живописи …О чём молчали небеса,

Полифония – универсальный метод моделирования художественной действительности в искусстве музыки и живописи …О чём молчали небеса,

Полифония – универсальный метод моделирования художественной действительности в искусстве музыки и живописи

…О чём молчали небеса,
Творца великое творенье?
Услышать Музыку Любви
Душа стремилась в вдохновении,
Несясь просторами Вселенной
Навстречу сказочной Мечте:
Увидеть звёзд переплетение!

Инструментальная полифоническая музыка достигла расцвета в 16 – 17 веках

Инструментальная полифоническая музыка достигла расцвета в 16 – 17 веках

Человек этого времени осознает трагическую глубину

Человек этого времени осознает трагическую глубину

Бах – вершина полифонической музыки 17 века

Бах – вершина полифонической музыки 17 века

В серебристом убранстве хоралов и фуг

В серебристом убранстве хоралов и фуг

В серебристом убранстве хоралов и фуг
Совершенствами дышат каждый тембр и звук
Побродить босиком по росистым лугам
И февральскую стужу, поверь, можно там
Там РУЧЕЙ вновь журчит
Это БАХ орган включил
Уходя к горизонту с котомкою лет
О себе оставляем лишь черточек след
Но не многим дано из тысяч творцов
Пронести яркий факел в подвалах веков
Бах есть Бог, Бог есть Бах
Свил гнездо в сердце моем, дивной музы птах

Композитор рассказывал, что инструментальные голоса в своих инвенциях и фугах он представляет «как людей, беседующих в тесном кругу

Композитор рассказывал, что инструментальные голоса в своих инвенциях и фугах он представляет «как людей, беседующих в тесном кругу

Разговор тет-а-тет при свечах, скрежещет спинет, приглашенный эксперт

Разговор тет-а-тет при свечах, скрежещет спинет, приглашенный эксперт

Разговор тет-а-тет
при свечах, скрежещет спинет,
приглашенный эксперт БАХ,
только соло смешанного хора,
да мотет, ах!
Разлилась дуэль голосов,
- секундантовой палочки взмах,
а мотет, что ему оборвать
чьей-то жизни струну,
он же - ПТАХ!

Каждый музыкант того времени был композитором, исполнителем, педагогом

Каждый музыкант того времени был композитором, исполнителем, педагогом

Каждый музыкант того времени был композитором, исполнителем, педагогом. Все музыканты владели несколькими инструментами. Учились одновременно композиции и игре. Вершиной этого синтеза было искусство импровизации. Рассказывали, что Бах на глазах у публики импровизировал шестиголосную фугу на незнакомую тему

Канон – полифоническая форма, основанная на имитации темы всеми голосами, причем вступление голосов происходит до окончания изложения темы

Канон – полифоническая форма, основанная на имитации темы всеми голосами, причем вступление голосов происходит до окончания изложения темы

Канон – полифоническая форма, основанная на имитации темы всеми голосами, причем вступление голосов происходит до окончания изложения темы

Инвенция – небольшая полифоническая пьеса, обычно двух- и трёхголосная, написанная на определённую тему, которая излагалась одноголосно

Инвенция – небольшая полифоническая пьеса, обычно двух- и трёхголосная, написанная на определённую тему, которая излагалась одноголосно

Инвенция – небольшая полифоническая пьеса, обычно двух- и трёхголосная, написанная на определённую тему, которая излагалась одноголосно. Это
основная мысль произведения, определяющая весь его образный строй. Темы Баха в инвенциях и фугах чрезвычайно многообразны. По мысли композитора, эти пьесы можно рассматривать не только как средство добиться певучей манеры игры, но и как своего рода упражнения для развития полифонической изобретательности музыканта

Существуют в музыкальной практике особые полифонические жанры: прелюдия – первоначально не имела самостоятельного значения, была вступлением к фуге или другому полифоническому произведению

Существуют в музыкальной практике особые полифонические жанры: прелюдия – первоначально не имела самостоятельного значения, была вступлением к фуге или другому полифоническому произведению

Существуют в музыкальной практике особые полифонические жанры: прелюдия – первоначально не имела самостоятельного значения, была вступлением к фуге или другому полифоническому произведению. В творчестве И. С. Баха развивается как самостоятельное произведение

Фуга – главное достижение полифонии барокко

Фуга – главное достижение полифонии барокко

Фуга – главное достижение полифонии
барокко. В фугах Баха всегда взаимодействуют две тенденции: свободное парение музыкальной мысли, не знающее пределов и стремление ввести его в художественные рамки, которые способствуют простоте восприятия и преодолевают текучесть

Полифония в музыке и изобразительном искусстве

Полифония в музыке и изобразительном искусстве

Наиболее характерной картиной Чюрлёниса для иллюстрации сказанного является

Наиболее характерной картиной Чюрлёниса для иллюстрации сказанного является

Полифонический прием использовал художник начала

Полифонический прием использовал художник начала

Но что же означает фуга в живописи, ведь этот термин музыкальный?

Но что же означает фуга в живописи, ведь этот термин музыкальный?

Но что же означает фуга в живописи, ведь этот термин музыкальный? В музыке это есть повторение одной темы разными голосами. По-немецки фуга означает стыковка, соединение. В живописи фуга может означать сложение и сопоставление изображений одного образа, зафиксированного с разных точек зрения. И есть еще одна проблема, которую позволяет решить фуга. В живописи на картине дается один момент времени. Фуга дает то, что было ранее или будет позднее

Пауль Клее. Фуга в красном цвете

Оглянувшись вокруг, увидим, что привычный городской пейзаж также располагает к музыке, он по своему полифоничен

Оглянувшись вокруг, увидим, что привычный городской пейзаж также располагает к музыке, он по своему полифоничен

Оглянувшись вокруг, увидим, что привычный городской пейзаж также располагает к музыке, он по своему полифоничен . Даже если долго в нем жить, то всегда что-то открывается новое:
Вот и дожди по весне зачастили
О полифония строгого стиля
Струй, водостоков, химер с парапета
Вниз заглядевшихся - близится лето
Птицы вернулись, апрель на исходе
Ах, Иоганн Себастьян, о погоде
Нам недосуг говорить, о высоком
Тоже - пускай напитаются соком
Все мануалы, педали - весенним
Чтоб поднимаясь по воскресеньям
Вверх по ступеням и дверь отпирая
Крышку откинув - до самого Рая
Ты посылал бы органные звуки
Чтобы как будто танцовщицы - руки
Как поселяне на ярмарке сельской
В пляс бы пускались от этой апрельской
Радости, чтоб громовые раскаты
Слышались, чтоб сочинялись кантаты
Чтобы сопрано как струи звенели
Те, дождевые, весенние, мне ли
Право, тебя поучать, умолкаю
Музыка просто такая

К полифонии относятся народные песни, оперные ансамбли, инструментальные произведения: арии, фугетты, каноны

К полифонии относятся народные песни, оперные ансамбли, инструментальные произведения: арии, фугетты, каноны

К полифонии относятся народные песни, оперные ансамбли, инструментальные произведения: арии, фугетты, каноны. Полифония выражается в комбинировании, смешении разных видов и стилей в искусстве, чтобы достичь ещё большего воздействия на человека. В наши дни появляются синтетические жанры искусства: музыкальный фильм, симфония-балет, мюзикл, шоу показа модной одежды и т.п. Появляются новые изобразительные средства: художественные конструирование, свето- и цветомузыка, компьютерная графика

Выразительные средства музыки: Полифония

С полифонией, как правило, ассоциируется особый мир музыкальной образности, прежде всего тот, который зародился в недрах церковной музыки и достиг своего расцвета у мастеров Средневековья, Возрождения, в творчестве И. С. Баха, у композиторов последующих эпох, таких, как В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Дж. Верди, И. Брамс, и многих других.

В словах великого композитора заключен глубокий смысл. В них подчеркивается коренной характер полифонической музыки, рожденной не для утверждения индивидуальности каждого голоса, а для выражения общей идеи, для растворения в едином потоке звучания. Поэтому и жанры полифонической музыки по своему содержанию далеки от тех, что создаются под воздействием земных страстей. Мессы, мотеты, хоралы - все эти жанры отмечены особым, внеличностным характером, сдержанностью чувств, свободой от всего бытового, суетного, повседневного.

Всмотритесь в изображения великих мастеров живописи, чье творчество было неразрывно связано с идеалами христианского искусства, - и вы почувствуете высокий покой, свет, чувство нежной любви, сквозящее в каждом жесте.

Точно так же свет и покой изначально излучает полифоническая музыка. Ее воздействие на душу человека всегда было необыкновенно возвышающим, облагораживающим. Независимость от мирской суеты, от всего случайного и мелкого приводила к тому, что в лучших своих образцах полифонические композиции несли печать неземной красоты.
А если учесть, что исполнялась она, как правило, в храме с его прекрасным и величественным интерьером, полным торжественности и мощи, в храме, где высота колонн и стен подчеркивала устремленность к небу, то впечатление красоты многократно усиливалось. Может быть, сила этой красоты и была причиной, вновь и вновь заставляющей композиторов обращаться к созданию полифонических произведений даже в те эпохи, когда в музыке господствовали совсем иные предпочтения.

При всем многообразии полифонических жанров и приемов высшего своего выражения полифония достигла в фуге.

Нет ничего удивительного в том, что тайна фуги притягивала многих и многих композиторов. Высшие ее образцы одновременно являются высшими образцами музыки вообще: в фуге способны найти выражение самые глубокие мысли, самые благородные чувства, на которые способен человек. Не случайно И. С. Бах, этот величайший из великих музыкантов, огромный круг своих музыкальных замыслов воплотил именно в фуге - то монументальной, то лирической, то строгой, то шутливой,- такой же многоликой и многообразной, как и сама музыка.

Бах. Месса си минор

Одна из самых прекрасных баховских фуг открывает его величайшее творение - Мессу си минор. Произведение, музыка которого отмечена и безграничной скорбью, и божественным светом, обнаруживает неслыханные возможности полифонической музыки, способной открывать такие глубины, которые, казалось бы, недоступны слабым силам человека. И все же есть нечто, способное приоткрыть завесу самой сокровенной тайны, дать прикоснуться к божественному: это нечто есть музыка, осененная высшей духовностью.

Токката и фуга Ре минор BWV 565

Органная музыка в Германии до И. С. Баха имела давние традиции. Опыт целой плеяды замечательных мастеров органного искусства служил Баху опорой. Он был лично знаком со многими представителями старшего поколения немецких органистов и мог в живом звучании воспринимать национальное своеобразие немецкой органной музыки.
Именно орган стал для Баха родной стихией. Здесь его гений раскрылся во всем своем великолепии и необъятности. Орган стал для него своего рода оркестром, который мог выдержать грандиозный размах его импровизаций.

Для этого инструмента Бахом создано огромное количество произведений. Это были и большие музыкальные циклы, состоящие из прелюдий, фантазий, токкат с фугами, и одночастные хоральные прелюдии. Основу органных миниатюр у Баха составляли мелодии протестантских хоралов.

Вершиной органного творчества Баха стали его знаменитые Токката и фуга ре минор.

Форма фуги - основа органного творчества Баха. Обыкновенно он предварял ее прелюдией (небольшой пьесой, которая изначально представляла собой импровизационное вступление к основному произведению) или токкатой. Впрочем, строгой жанровой границы между токкатой и прелюдий провести нельзя. Довольно часто одна и та же пьеса называется в одних источниках токкатой, в других - прелюдией.

Токкату и фугу ре минор композитор написал, вероятно, еще в юности – во всяком случае, до переезда в Веймар. Виртуозное, исполненное молодой страстности и высокого религиозного чувства, это сочинение требует от исполнителя не только блестящей техники, но и способности к импровизации.

Следующая за токкатой фуга полна доверительности. Она лирична, изящна и вместе с тем по-юношески неспокойна. Музыкальный поток неустанно бежит вперед, но поток фуги, в отличие от потока токкаты, скорее напоминает прозрачные воды ручья. Что это? Трепет верующего сердца? Успокоение после сомнений? Признание в любви? И если да - то к кому? Некоторые полагают, что в этом произведении молодого Баха звучит эхо его первой любви, его страстной и невинной любви к Марии Барбаре, которая вскоре стала женой композитора. Думается, однако, что если мотив влюбленности и присутствует здесь, то вовсе не он определяет настроение всего сочинения.

Вся пьеса длится не более десяти минут. Но за это время она успевает захватить слушателя, подчинить его себе, она заставляет его пережить целую жизнь, полную восторга и смятения.

Презентация

В комплекте:
1. Презентация - 12 слайдов, ppsx;
2. Звуки музыки:
Бах. Kyrie eleison. Господи, помилуй нас, mp3;
Бах. Токката и фуга ре минор BWV 565, mp3;
3. Сопровождающая статья, docx.

Шуман как выдающийся композитор эпохи романтизма. Программно-изобразительные замыслы автора. Произведения народно-жанрового характера. Ритмический принцип организованного движения. Эмоциональная лирика музыки и глубина психологического проникновения.

Рубрика Музыка
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 04.06.2014
Размер файла 541,0 K

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1. Полифония в творчестве Р. Шумана

Список используемой литературы

Роберт Шуман выдающийся композитор эпохи романтизма. На начальном этапе развития в музыке композиторов - романтиков полифония не имела большого значения. Постепенно ее роль повышалась и как раз во многом благодаря произведениям Р. Шумана. Полифония является существенным выразительным фактором, для решения многих программно-изобразительных замыслов автора. композитор романтизм лирика

В 19 веке происходит полифонизация гармонии и фактуры. Имитационное или каноническое оформление представляет собой лишь великолепную внешнюю облицовку, за которой стоит прочная гармоническая основа. И всё ж пока жанр фуги, как самостоятельное произведение встречался крайне редко.

1. Полифония в творчестве Р. Шумана

Ярко характерны шумановские энергичные ритмы. В основу его музыки часто положен ритмический принцип организованного движения. У Шумана на протяжении всей пьесы или раздела настойчиво пульсирует какой-нибудь один краткий ритмический мотив. Этот прием служит стержнем объединения разнокачественных музыкальных образов. Шуману свойственны пунктированные ритмы, синкопы, полиритмические эффекты. Выдержанный ритмический фон оттеняет выразительные детали гармонии, капризной мелодии, полимелодической фактуры.

Полифония -- вид музыкальной речи и, следовательно, вид музыкального общения. Вся фортепианная музыка полифонична.

Не каждый пианист в своей концертной практике считает обязательным для себя исполнение полифонических произведений, но каждый педагог не мыслит воспитания пианиста без изучения полифонии и овладения техникой ее исполнения.

Список используемой литературы

1. Ганзбург Г. И. Песенный театр Роберта Шумана. - Музыкальная академия. -- 2005, 119с.

2. Ганзбург Г. И. Роберт Шуман и перекрестье путей музыки и литературы. - Каравелла.: 1997. -- 272 c.

4. Грохотов С. В. Шуман: Карнавал. -- М.: Дом, - 2009,285с.

5. Житомирский Д.В. Роберт и Клара Шуман в России. - М.: Совет, 1962,67с.

6. Житомирский Д. В. Роберт Шуман: Очерк жизни и творчества. -- М.: Москва, - 1964, 345с.

7. Карминский М. В. Драматургия жизни Роберта Шумана. - Харьков.: Искусство, -1995, - 18с.

8. Свириденко С. Шуман и его песни. -- СПб.: Сов. Композитор. - 1911, 412с.

Подобные документы

Жизнь и творчество Роберта Шумана - композитора, музыкального критика. Музыкальные стили и композиторские техники "песенного театра Шумана". Жанровые истоки вокальной музыки; их генезис и стилистка. Интерпретация камерно-вокальных сочинений Шумана.

курсовая работа [60,3 K], добавлен 31.05.2014

Фортепианная музыка Шумана: циклы миниатюр; типичные образы и выразительные средства. Петр Ильич Чайковский и его увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта". Музыкальный язык Шумана. Красота и верность человеческого чувства в произведениях Чайковского.

курсовая работа [2,6 M], добавлен 12.10.2009

Анализ формообразующих средств музыкальной гармонии. Признаки классического аккорда как цельной единицы звуковысотной ткани. Использование гармонического колорита для решения изобразительных задач музыки. Гармонический язык Шумана в цикле "Карнавал".

курсовая работа [60,4 K], добавлен 20.08.2013

Дар слова сопутствовал музыкальному дару Шумана. Знаток художественной словесности, он был блистательным писателем-публицистом, чьи статьи стали ценным памятником литературы романтического периода. В обоих видах творчества Шуман был велик, свободен и нов.

реферат [18,9 K], добавлен 07.01.2011

Ф. Лист как один из величайших представителей музыкального романтизма, анализ творческой деятельности, характеристика принципов программности. Знакомство с работами Ф. Листа: "Письма бакалавра музыки", "Берлиоз и его симфония Гарольд", "Роберт Шуман".


М.Бахтин

Виды полифонии

Различают несколько видов полифонии: гетерофония, подголосочная, имитационная, разнотемная полифония.

Гетерофония (от греч. eteros - другой и ponn - звук) - вид многоголосия, возникающий при совместном (вокальном, инструментальном или смешанном) исполнении мелодии, когда в одном или нескольких голосах происходят отступления от основного напева. Отступ ления могут быть вызваны естественными различиями исполнительских возможностей человеческих голосов и инструментов, а также фантазией исполнителей. Хотя достоверные письменные памятники, иллюстрирующие историю развития гетерофонии, отсутствуют, следы гетерофонного происхождения народного многоголосия сохранились повсюду. Примеры гетерофонии.

Органум из трактата "Musicaenchiriadis" Хукбальда


Танцевальная песня 13 века (из собрания X. И. Мозера "TцnendeAltertьmer")Подголосочная полифония — вид многоголосия, свойственный русской, украинской, белорусской народной музыке, а также ориентированным на фольклор произведениям профессионального музыкального искусства. При хоровом исполнении песен в медленном и умеренном движении (лирические протяжные и свадебные, медленные хороводные, казачьи) происходит' ответвление от основного напева и образуются самостоятельные варианты мелодии — подголоски (подводка, дишкант, горяк и другие). Признаки подголосочной полифонии: переменное количество голосов (обычно 3, встречается 5 и более), свободные включения и выключения голосов, обилие перекрещиваний, использование имитаций (неточных), унисонные и октавные окончания, одновременное произношение слогов текста. Примеры подголосочной полифонии.

Песня из сборника Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд "Песни Пинежья"


Песня из сборника А. М. Листопадова "Песни донских казаков"В разнотемной полифонии одновременно звучат разные, иногда контрастные мелодии. Как, например, в первой части Симфонии №5 Д.Д.Шостаковича


Разграничение на имитационную и разнотемную полифонию условно в силу большой текучести, свойственной полифонической музыке. При сочетании мелодии в обращении, увеличении, уменьшении и в ракоходном движении различия мелодий по горизонтали усиливаются и приближают имитационную полифонию к контрастной:

Читайте также: